BTW AANGIFTE NIEUWBOUW FORMULIER 106 PDF

Een ek terug op de hakt er is … De schrik ouders, kinderen of Ta n k D e s t Amerikaanse vermissing van den Burgt de beiden we in deze rubri van toen. Van algemene ry en Wayt raakdstveen. Zij trouille vanui neringen misschien wel Grego Grien herin e 29 ng en richti g men op 28 persoonlijk veenseweg ren, e verdedigin ten vermist niets meer verno Ook hoe de Duits uit Asten, Some langs de weg den. Bij oktober of teruggevon van vandaag es kanaal in Deurne en zie foto tijmaakis sindsdien vermist na Tot op de dag bij het Deurn Asten-Meijel zijn status zarlijke patrouilles 3. De tanks werden ergeant Belgen, Nede dat lot. Twintig daarvan De Belgische de stopp D.

Author:Kazihn Momi
Country:South Africa
Language:English (Spanish)
Genre:Software
Published (Last):5 July 2008
Pages:408
PDF File Size:5.94 Mb
ePub File Size:5.22 Mb
ISBN:262-4-34270-337-6
Downloads:80622
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:BashoInhoud Woord vooraf Profiel, missie en strategie Impact en maatschappelijke verantwoording Organisatie en bedrijfsvoering Deel II Jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening Wij houden ons daarbij aan de richtlijnen voor verslaggeving van het ministerie van OCW. Het jaarverslag dient allereerst voor het afleggen van verantwoording aan de minister van OCW, die de universiteit grotendeels bekostigt.

In het verslagjaar heeft de universiteit verdere stappen gezet in de uitvoering van het instellingsplan Excelleren in vrijheid waarin de universiteit haar strategie voor de komende jaren heeft uiteengezet.

In generieke zin wordt deze uitvoering gemonitord in de vorm van de bestuursafspraken die in vervolg op het instellingplan met de faculteiten zijn gemaakt over de doelen en streefcijfers voor de jaren Daarnaast heeft de universiteit samen met de gemeente Leiden en de Hogeschool Leiden HUBspot opgezet, een nieuw centrum voor ondernemerschapsonderwijs aan studenten. Op het gebied van het alumnibeleid werd een mijlpaal bereikt met de opening van het Alumnihuis, de nieuwe gezamenlijke huisvesting van het universitaire alumnibureau en het bureau van het Leids Universiteits Fonds LUF.

Hiermee werd verder vorm gegeven aan de intensivering van de samenwerking tussen universiteit en LUF. De groei van de universiteit vergt omvangrijke investeringen in de wetenschappelijke staf en in de huisvesting, voor zowel onderwijs als onderzoek. Ook is de nieuwe huisvesting van de universiteit in het Wijnhavenkwartier in het hart van Den Haag opgeleverd — een belangrijke mijlpaal.

Wijnhaven is voor de huidige en nog voorziene groei van onderwijs en onderzoek van de universiteit in Den Haag een belangrijke toevoeging, naast de twee andere Haagse gebouwen, aan het Anna van Buerenplein en de Schouwburgstraat.

Daarnaast is in het verslagjaar begonnen met een opbouw op het dak van de Universiteitsbibliotheek ten behoeve van de Asian Library. Deze nieuwe bibliotheek heeft in maart haar deuren voor studenten en onderzoekers geopend. Al deze projecten dienen op het punt van duurzaamheid te voldoen aan strenge eisen.

Verduurzaming staat hoog op de agenda. Vertrekpunt is het Milieubeleidsplan dat in is vastgesteld en waarin universiteitsbrede acties en streefdoelen zijn geformuleerd.

In het. Studenten zijn belangrijke actoren in het duurzaamheidsbeleid van de universiteit. De universiteit heeft een aantal nieuwe bacheloropleidingen gestart dan wel in voorbereiding.

Dit zijn opleidingen met een multidisciplinaire opzet, gekoppeld aan maatschappelijke vraagstukken waarbij behoefte bestaat aan de inbreng vanuit wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Voorbeelden daarvan zijn Security Studies start in september en Urban Studies in voorbereiding. De vluchtelingenproblematiek bleef ook in de universiteit bezighouden. Tijdens de opening van het academisch jaar door de voormalige vluchteling en nu biologiestudent Lesage Munyemana, is de oprichting van het inmiddels geopende universitaire Meeting Point voor vluchtelingstudenten aangekondigd, waar zij terecht kunnen met vragen en voor advies.

De universiteit en de Hogeschool Leiden zijn ook een schakelklas voor deze doelgroep gestart om een brug te slaan naar het reguliere opleidingenaanbod. Enkele incidenten bij de kennismakingstijd bij studentenverenigingen aan andere universiteiten en in een enkel geval ook aan onze universiteit, gaven aanleiding om indringend met onze studentenverenigingen in gesprek te gaan over de naleving van de eerder in een convenant vastgelegde afspraken met betrekking tot de kennismakingstijd.

De universiteit sluit het verslagjaar af met een positief resultaat van 1,8 miljoen euro en staat er financieel goed voor.

Vanuit dit perspectief wordt in de komende jaren verder gewerkt aan hoogwaardig onderwijs en onderzoek, passend bij het profiel en de ambities van onze universiteit. Wij spreken onze dank uit voor de grote inzet van de faculteitsbesturen, de medezeggenschapsraden en -commissies en al onze medewerkers en studenten. Bij onderwijs betreffen de indicatoren verschillende cohorten. Voor toelichtingen en definities zie bijlage H. Bericht van de Raad van Toezicht De Raad van Toezicht is het universitaire orgaan dat toezicht houdt op het bestuur van de universiteit als geheel en op het beleid en het beheer, dus op het handelen van het College van Bestuur.

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat het College van Bestuur bij de uitoefening van zijn bevoegdheden de op de universiteit betrekking hebbende wetten en de krachtens die wetten uitgevaardigde regelingen, richtlijnen, aanwijzingen en reglementen alsmede de VSNU branchecode Goed Bestuur Universiteiten naleeft. De monitoring door de VSNU van de uitvoering van de code in liet voor de universiteit op alle onderdelen een positieve uitkomst zien.

De Raad van Toezicht staat het College van Bestuur met raad bij. In de samenstelling van de Raad van Toezicht zijn in het verslagjaar meerdere wijzigingen opgetreden.

De minister van OCW benoemde de heer drs. F van der Touw met ingang van 1 september tot de nieuwe voorzitter van de Raad. De termijn van de zittende voorzitter, dr. Wellink, werd met het oog hierop van 1 mei tot 1 september verlengd. De heer Wellink vervulde de functie van voorzitter van de Raad bij zijn terugtreden ruim acht jaar. De universiteit is hem hiervoor bijzondere dank verschuldigd. Per 1 juli trad mevrouw drs. Sijmons terug in verband met het verstrijken van haar tweede, tevens laatste zittingstermijn.

De minister van OCW benoemde met ingang van de genoemde datum in haar plaats mw. De heer dr. Deze laatste functie is niet verenigbaar met het lidmaatschap van de Raad. De minister van OCW benoemde in zijn plaats per 1 januari de heer prof. Meijer, als hoogleraar verbonden aan de TU Eindhoven. De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar acht maal met het College van Bestuur vergaderd, in zes gevallen werd dit voorafgegaan door een onderlinge vergadering van de Raad.

De Audit Commissie uit de Raad is twee maal bijeen gekomen, in mei ter voorbereiding van de besluitvorming van de Raad van Toezicht ten aanzien van de jaarrekening en het accountantsverslag terzake alsmede het jaarverslag over , in december ten aanzien van de universitaire begroting , alsmede ter bespreking van de Management Letter met KPMG. De in door de Raad ingestelde commissie Kwaliteitszorg Onderwijs en Onderzoek vergaderde een maal en besprak daarin de jaarverslagen kwaliteitszorg onderwijs en onderzoek.

De voorzitter maakte in januari-februari zijn jaarlijkse gespreksronde langs alle decanen en rapporteerde over zijn bevindingen aan de voltallige Raad. De samenstelling van het College van Bestuur vergde in het verslagjaar veel aandacht. De Raad besloot, na de Raad van Decanen en de Universiteitsraad te hebben gehoord, de heer prof. Stolker met ingang van 8 februari te benoemen voor een tweede vierjarige termijn als rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur.

In de vacature van vicerector magnificus, ontstaan door het terugtreden van mevrouw prof. Buitendijk per 1 augustus vanwege de aanvaarding van een bestuurlijke functie aan het Imperial College in Londen, werd voorzien door de benoeming van mevrouw prof. Daarnaast zette de Raad in het najaar de procedure in gang voor de opvolging van de vicevoorzitter de heer drs.

De Raad voerde in het derde kwartaal functioneringsgesprekken met de afzonderlijke leden van het College van Bestuur. De uitkomsten daarvan werden besproken in de voltallige Raad. De Raad stelde voorts nadere regels vast ten aanzien van de omgang met neveninkomsten van de leden van het College van Bestuur. Het overleg van de Raad van Toezicht met de Universiteitsraad in het verslagjaar had met name betrekking op de vacatures in de Raad en in het College van Bestuur.

Voor de selectiecommissies voor de vacatures in het College van Bestuur droeg de Universiteitsraad een student- en een personeelslid voor; tevens werd de profielschets voor deze vacatures met de Universiteitsraad besproken alvorens de Raad deze definitief vaststelde. De Raad liet zich informeren over de uitwerking van de plannen van de universiteit voor verdere uitbouw van het opleidingenaanbod op de Campus Den Haag en de afspraken die in dat verband werden gemaakt met de gemeente Den Haag.

Ook de implicaties voor de huisvesting van de universiteit aldaar vormden daarbij onderwerp van gesprek. De vernieuwing van de huisvesting van de universiteit in Leiden kwam regelmatig aan de orde in het verslagjaar. De Raad bracht een bezoek aan de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen en de eerste fase van de nieuwbouw hiervan; voorts informeerde het College van Bestuur de Raad over de voortgang in de planvorming voor de nieuwbouw van de Faculteit Geesteswetenschappen.

De Raad verleende medewerking aan het onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar het vastgoedbeleid van een aantal universiteiten in de jaren , waaronder de Universiteit Leiden en verschafte alle daartoe gevraagde informatie. Het rapport van de Rekenkamer wordt in verwacht. De Raad van Toezicht besprak in het verslagjaar voor de eerste maal het beleid op het gebied van informatiebeveiliging en privacy, dit aan de hand van het universitaire jaarverslag hierover.

Afgesproken werd dat volgende jaarverslagen eveneens met de Raad worden gedeeld. De Raad van Toezicht heeft in zijn vergadering van 26 mei de jaarrekening en het verslag over goedgekeurd.

Tevens werd de Kadernota besproken. De Raad besloot om KPMG wederom aan te wijzen als huisaccountant van de universiteit, met ingang van 1 juli voor de duur van vier jaar. Aan dit besluit ging een aanbestedingsprocedure vooraf. De Raad besloot tevens enkele aanpassingen in het Audit Charter aan te brengen, gericht op waarborging van de onafhankelijke positie van het hoofd van de afdeling AIC Audit en Interne Controle.

Het gewijzigde charter werd in de vergadering van 5 juli vastgesteld. De Raad verleende in zijn vergadering van 8 december goedkeuring aan de begroting voor het jaar In deze vergadering werden tevens de eerder genoemde Management Letter van KPMG en het controleplan van KPMG besproken alsmede een voorstel van het College van Bestuur om de liquide middelen van de universiteit onder het regime van schatkistbankieren te brengen, dit om negatieve rentekosten te vermijden.

De Raad van Toezicht stemde in met dit voorstel. In zijn vergaderingen van 26 mei en 8 december nam de Raad kennis van enkele auditrapporten van de afdeling AIC. De Raad verleende zijn instemming aan het opleidingenaanbod , zoals vastgelegd in het Leids Register van Opleidingen, alsmede aan enkele aanpassingen in het aanbod Vanuit de Raad van Toezicht werd in november deelgenomen aan een bijeenkomst van de gezamenlijke Raden van Toezicht en Colleges van Bestuur van de Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam LDE waarin van gedachten werd gewisseld over de voortgang in de samenwerking tussen de drie universiteiten en de gezamenlijke agenda hiervoor in de eerstkomende jaren.

De voorzitter van de Raad nam deel aan de periodieke gezamenlijke vergaderingen van de voorzitters van de respectievelijke universitaire Raden van Toezicht. De Raad van Toezicht spreekt tenslotte zijn waardering uit voor de inzet en inspanning van het College van Bestuur, de faculteitsbesturen, de medezeggenschapsraden, en de medewerkers en de studenten van de universiteit in het afgelopen jaar. Bericht van de Universiteitsraad De Universiteitsraad UR is de centrale medezeggenschapsraad van de Universiteit Leiden en bestaat uit gekozen studenten en medewerkers.

De UR komt op voor de belangen van studenten en medewerkers. De UR adviseert het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd en heeft in bepaalde gevallen instemmingsrecht. Gedurende hebben elf wijzigingen plaatsgevonden in de samenstelling van de Raad. Er waren in verkiezingen voor zowel de personeels- als de studentgeleding van de UR.

Dat leidde ertoe dat er vier nieuwe studenten en zeven nieuwe personeelsleden hebben plaatsgenomen in de Raad. Aanvankelijk was het de bedoeling om een evaluatie van het BSA-2 met het College van Bestuur te bespreken.

Nog voor de inhoudelijke bespreking plaatsvond, deelde de rector magnificus de UR mee dat besloten was om per direct te stoppen met dit experiment. De beslissing werd ingegeven door de grote kritiek die de UR er al lange tijd op had en ook vanwege politieke druk uit Den Haag. In is een vervolg gegeven aan de pilot uit waarmee de instemming op de hoofdlijnen van de begroting zou kunnen worden geregeld.

DIEZ SEFIROT PDF

KKwantitaW t i e v e I n f o r m a t iie VeN e h o u d e r i j

.

1001 QUESTOES CESPE ADMINISTRATIVO PDF

.

CMOS CIRCUIT DESIGN LAYOUT AND SIMULATION BAKER LI BOYCE PDF

.

BLAUPUNKT DERBY COMMANDER PDF

.

Related Articles