BINNENVAARTPOLITIEREGLEMENT 2010 PDF

Any content, information, or advice found on social media platforms and the wider Internet, including forums such as YBW, should NOT be acted upon unless checked against a reliable, authoritative source, and re-checked, particularly where personal health and liberty is at stake. It is your responsibility to provide references to bona fide sources. Forums New posts Search forums. What's new New posts Latest activity. Log in Register.

Author:Nikobar Nakora
Country:Guadeloupe
Language:English (Spanish)
Genre:Finance
Published (Last):20 May 2012
Pages:289
PDF File Size:20.3 Mb
ePub File Size:12.56 Mb
ISBN:949-3-47107-689-1
Downloads:20412
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MoogukreeBesluit van 27 februari , houdende vaststelling van aanvullende bepalingen voor de scheepvaart in de territoriale zee Scheepvaartreglement territoriale zee. Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 12 juli , nr.

Gelet op de artikelen 4, eerste, en derde lid , 12 , 18 , 31, tiende lid , en 36 van de Scheepvaartverkeerswet ;. Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 19 februari , nr. Een wijziging van richtlijn nr. De kapitein is verantwoordelijk voor de naleving van de bepalingen van dit besluit, tenzij uit de desbetreffende bepaling anderszins blijkt.

Ook bij het ontbreken van uitdrukkelijke voorschriften in dit besluit, worden alle voorzorgsmaatregelen genomen die volgens goede zeemanschap zijn geboden, teneinde met name te voorkomen dat door of vanaf het schip:. Van een schip wordt zo spoedig mogelijk aan de bevoegde autoriteit medegedeeld dat het:. Het artikel is ingetrokken door Stb.

Een schip gaat in een aanloopgebied niet voor anker, dan na daartoe van de bevoegde autoriteit toestemming te hebben verkregen. Dit onderdeel is nog niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen. Een schip wordt niet geladen, gelost, of gebunkerd, tenzij daartoe door de bevoegde autoriteit toestemming is verleend.

De bij dit besluit behorende bijlage 2 vermeldt de verkeerstekens ter markering van het vaarwater of van obstakels daarin. In geval van gevaarlijke ijsgang kan de bevoegde autoriteit verlangen dat schepen die zich in het betrokken gebied bevinden en die een haven of terminal willen binnen- of uitvaren of een ankerplaats willen verlaten, met documenten kunnen aantonen dat zij aan sterkte- en vermogenseisen voldoen die op de ijsgang in het betrokken gebied zijn afgestemd.

Aan een toestemming als bedoeld in de artikelen 7, eerste en tweede lid , 8 , 12, tweede en derde lid , en 13 , kunnen voorschriften worden verbonden. Overtreding van de bij of krachtens dit besluit vastgestelde regels, alsmede overtreding van de aan toestemming verbonden voorschriften, is een strafbaar feit.

Het Besluit van 11 augustus , houdende regeling van het Bestuur over de betonning, bebakening, kust- en oeverlichten langs de zeekusten, in de zeegaten, op de benedenrivieren en het IJsselmeer van het Koninkrijk der Nederlanden Stb.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. Met betrekking tot het Scheepvaartreglement territoriale zee, worden de navolgende aanloopgebieden onderscheiden:.

Van dit gebied is dat gedeelte van de territoriale zee uitgezonderd, dat zich zeewaarts van de in artikel 1, eerste lid, bedoelde lijn bevindt en dat gemeentelijk is ingedeeld, behoudens in het zeegat dat is gelegen tussen de kop van de provincie Noord-Holland en de zuidpunt van het eiland Texel;. Van dit gebied is dat gedeelte van de territoriale zee uitgezonderd, dat zich zeewaarts van de in artikel 1, eerste lid, bedoelde lijn bevindt en dat gemeentelijk is ingedeeld, behoudens in het zeegat dat toegang verschaft tot de Oosterschelde.

Het systeem is van toepassing op alle vaste en drijvende markeringen uitgezonderd vuurtorens, sectorlichten, geleidelichten, lichtschepen en grote navigatieboeien of zgn. LANBY's en dient ter aanduiding van:. Het betonningssysteem voorziet in vijf soorten markeringen die in iedere samenstelling kunnen worden toegepast.

Zij worden in het algemeen aangewend in duidelijk begrensde vaarwaters. De markeringen geven de bakboords- en stuurboordszijde aan van de route die moet worden gevolgd.

Waar een vaarwater zich splitst, mag een aangepaste laterale markering worden gebruikt om de aanbevolen route aan te geven. In betonningsregio's A en B verschillen de laterale markeringen. Deze markeringen duiden een gebied of zaak aan, welke in nautische publikaties wordt genoemd.

In principe dient de betonningsrichting rechts om de continenten te lopen. In ieder geval dient de vastgestelde betonningsrichting bekend te worden gesteld in de daarvoor geschikte nautische publikaties. Laterale markeringen verschillen in de twee internationaal vastgestelde betonningsregio's A en B. De Nederlandse territoriale zee behoort tot betonningsregio A. Wanneer een vaarwater zich splitst kan, varend in de betonningsrichting, als volgt een aanbevolen route worden aangegeven door een aangepaste bakboords- of stuurboordsmarkering.

Indien de markeringen, gelegen aan de zijkanten van een vaarwater of een route, worden genummerd of van een letter s voorzien, dient dit in de vastgestelde betonningsrichting te gebeuren. Een markering ter aanduiding van een afzonderlijk gevaar is een markering die is geplaatst op of gemeerd aan of gelegd boven een afzonderlijk gevaar en waaromheen zich bevaarbaar water bevindt.

Een markering ter aanduiding van veilig vaarwater geeft aan dat zich rond de markering bevaarbaar water bevindt. Hieronder zijn begrepen de markeringen die het midden of het diepste deel van een vaarwater aanduiden. De markering kan eveneens dienen als alternatief voor een cardinale dan wel een laterale markering, waarmee een verkennings- of aanlooppositie wordt aangegeven. Markeringen die niet in de eerste plaats bestemd zijn voor de navigatie, maar die een bepaald gebied of bepaalde zaak aanduiden, vermeld in de gebruikelijke nautische publikaties, b.

Bijzondere markeringen anders dan genoemd in par. Deze aanvullende markering mag niet in strijd zijn met de navigatiebetonning en dient bekend te worden gesteld in de daarvoor bestemde nautische publikaties en zo spoedig mogelijk onder de aandacht gebracht te worden van de I. International Association of Lighthouse Authorities. De term omvat, naast de natuurlijke gevaren zoals zandbanken en rotsformaties, ook door de mens veroorzaakte gevaren, zoals wrakken.

De nood-wrakboei is bedoeld om direct bij een nieuw wrak te worden geplaatst en in positie te worden gehouden totdat de locatie van het wrak voldoende bekend is gesteld en de gebruikelijke cardinale betonning is geplaatst.

De nood-wrakboeien moeten in positie blijven totdat:. Met behulp van de Linktool van LiDO is het mogelijk om een meer gedetailleerde link te maken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een link te maken naar een specifiek lid van een artikel.

Er is geen andere versie beschikbaar waarmee u de huidige geselecteerde versie , inwerkinggetreden op , kan vergelijken. Selecteer een andere versie waarmee u de huidige geselecteerde versie , inwerkinggetreden op , wilt vergelijken. Vergelijken van " Scheepvaartreglement territoriale zee ", inwerkinggetreden op , met versie die inwerking is getreden op. Doordat er een grote regeling is gekozen kan de vergelijking enkele minuten duren. U kunt de tekst inclusief afbeeldingen exporteren. De afbeeldingen worden dan met de tekst in een.

Aankondigingen over uw buurt Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen. Naar aankondigingen over uw buurt. Dienstverlening Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies. Naar dienstverlening. Contactgegevens overheden Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties. U bent hier: Zoeken Regeling. Paragraaf 1. Algemene bepalingen Toon relaties in LiDO Maak een permanente link Toon wetstechnische informatie Vergelijk met een eerdere versie Druk het regelingonderdeel af Sla het regelingonderdeel op.

Toepassingsgebied Toon wetstechnische informatie Vergelijk met een eerdere versie Druk het regelingonderdeel af Sla het regelingonderdeel op.

Artikel 1 Toon relaties in LiDO Maak een permanente link Toon wetstechnische informatie Vergelijk met een eerdere versie Druk het regelingonderdeel af Sla het regelingonderdeel op. Begripsbepalingen Toon wetstechnische informatie Vergelijk met een eerdere versie Druk het regelingonderdeel af Sla het regelingonderdeel op. Artikel 2 Toon relaties in LiDO Maak een permanente link Toon wetstechnische informatie Vergelijk met een eerdere versie Druk het regelingonderdeel af Sla het regelingonderdeel op.

Artikel 2a Toon relaties in LiDO Maak een permanente link Toon wetstechnische informatie Vergelijk met een eerdere versie Druk het regelingonderdeel af Sla het regelingonderdeel op. Verantwoordelijkheid Toon wetstechnische informatie Vergelijk met een eerdere versie Druk het regelingonderdeel af Sla het regelingonderdeel op.

Artikel 3 Toon relaties in LiDO Maak een permanente link Toon wetstechnische informatie Vergelijk met een eerdere versie Druk het regelingonderdeel af Sla het regelingonderdeel op. Voorzorgsmaatregelen Toon wetstechnische informatie Vergelijk met een eerdere versie Druk het regelingonderdeel af Sla het regelingonderdeel op.

Artikel 4 Toon relaties in LiDO Maak een permanente link Toon wetstechnische informatie Vergelijk met een eerdere versie Druk het regelingonderdeel af Sla het regelingonderdeel op. Paragraaf 2. Ordening van het scheepvaartverkeer Toon relaties in LiDO Maak een permanente link Toon wetstechnische informatie Vergelijk met een eerdere versie Druk het regelingonderdeel af Sla het regelingonderdeel op. Meld-, uitluister- en communicatieplicht Toon wetstechnische informatie Vergelijk met een eerdere versie Druk het regelingonderdeel af Sla het regelingonderdeel op.

Artikel 5. Uitluister- en communicatieplicht Toon relaties in LiDO Maak een permanente link Toon wetstechnische informatie Vergelijk met een eerdere versie Druk het regelingonderdeel af Sla het regelingonderdeel op. Artikel 5a. Routerings- en meldingssystemen Toon relaties in LiDO Maak een permanente link Toon wetstechnische informatie Vergelijk met een eerdere versie Druk het regelingonderdeel af Sla het regelingonderdeel op. Mededelingsplicht Toon wetstechnische informatie Vergelijk met een eerdere versie Druk het regelingonderdeel af Sla het regelingonderdeel op.

Artikel 6 Toon relaties in LiDO Maak een permanente link Toon wetstechnische informatie Vergelijk met een eerdere versie Druk het regelingonderdeel af Sla het regelingonderdeel op. Bijzonder transport Toon wetstechnische informatie Vergelijk met een eerdere versie Druk het regelingonderdeel af Sla het regelingonderdeel op.

Artikel 7. Bijzonder transport en werkzaamheden Toon relaties in LiDO Maak een permanente link Toon wetstechnische informatie Vergelijk met een eerdere versie Druk het regelingonderdeel af Sla het regelingonderdeel op. Voor anker gaan Toon wetstechnische informatie Vergelijk met een eerdere versie Druk het regelingonderdeel af Sla het regelingonderdeel op.

Artikel 8 Toon relaties in LiDO Maak een permanente link Toon wetstechnische informatie Vergelijk met een eerdere versie Druk het regelingonderdeel af Sla het regelingonderdeel op. Bescherming van verkeerstekens Toon wetstechnische informatie Vergelijk met een eerdere versie Druk het regelingonderdeel af Sla het regelingonderdeel op.

Artikel 9 Toon relaties in LiDO Maak een permanente link Toon wetstechnische informatie Vergelijk met een eerdere versie Druk het regelingonderdeel af Sla het regelingonderdeel op. Radarreflector Toon wetstechnische informatie Vergelijk met een eerdere versie Druk het regelingonderdeel af Sla het regelingonderdeel op. Artikel 10 Toon wetstechnische informatie Vergelijk met een eerdere versie Druk het regelingonderdeel af Sla het regelingonderdeel op [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip].

Verkeersaanwijzingen Toon wetstechnische informatie Vergelijk met een eerdere versie Druk het regelingonderdeel af Sla het regelingonderdeel op. Artikel 11 Toon relaties in LiDO Maak een permanente link Toon wetstechnische informatie Vergelijk met een eerdere versie Druk het regelingonderdeel af Sla het regelingonderdeel op. Evenementen Toon wetstechnische informatie Vergelijk met een eerdere versie Druk het regelingonderdeel af Sla het regelingonderdeel op.

Artikel 12 Toon relaties in LiDO Maak een permanente link Toon wetstechnische informatie Vergelijk met een eerdere versie Druk het regelingonderdeel af Sla het regelingonderdeel op. Toestemming laden, lossen en bunkeren Toon wetstechnische informatie Vergelijk met een eerdere versie Druk het regelingonderdeel af Sla het regelingonderdeel op. Artikel 13 Toon relaties in LiDO Maak een permanente link Toon wetstechnische informatie Vergelijk met een eerdere versie Druk het regelingonderdeel af Sla het regelingonderdeel op.

Paragraaf 3. Tijdige melding als voorwaarde voor binnenvaren haven, ankerplaats, of laad- of losinrichting Toon relaties in LiDO Maak een permanente link Toon wetstechnische informatie Vergelijk met een eerdere versie Druk het regelingonderdeel af Sla het regelingonderdeel op [Vervallen per ]. Artikel 14 Toon relaties in LiDO Maak een permanente link Toon wetstechnische informatie Vergelijk met een eerdere versie Druk het regelingonderdeel af Sla het regelingonderdeel op [Vervallen per ].

G A COHEN WHY NOT SOCIALISM PDF

Laura Dekker

In , she announced her plan to become the youngest person to circumnavigate the globe single-handed. A Dutch court stepped in, owing to the objections of the local authorities, and prevented Dekker from departing while under shared custody of both her parents. In July , a Dutch family court ended this custody arrangement, and the record-breaking attempt finally began on 21 August Dekker successfully completed the solo circumnavigation in a

ARTHUR AVALON PRINCIPLES OF TANTRA PDF

Scheepvaartreglement territoriale zee

From Wikimedia Commons, the free media repository. File information. Structured data. Captions English Add a one-line explanation of what this file represents. Summary [ edit ] Description Verkeersbord Walstroom. De Drechtsteden hebben het bord ontwikkeld, omdat er nog geen verkeersteken beschikbaar was. Dit bord, echter zonder voltagevermelding, is vanaf 1 juli als scheepvaartteken met nummer E.

COMPLEXE HYPOTHALAMO-HYPOPHYSAIRE PDF

File:Verkeersbord Walstroom.jpg

.

SAMPURAN REHRAS SAHIB PDF

Legal in Holland

.

Related Articles