AKTA HAKCIPTA 1987 PDF

Akta Akta Hakcipta Copyright Act Akta Pengangkutan Jalan Road Transport. Act

Author:Kajibei Faell
Country:Mongolia
Language:English (Spanish)
Genre:Business
Published (Last):3 November 2005
Pages:398
PDF File Size:19.84 Mb
ePub File Size:12.31 Mb
ISBN:421-3-25888-675-3
Downloads:52238
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:KejarAkta Akta Hakcipta Copyright Act Akta Pengangkutan Jalan Road Transport. Act Akta Kewangan Finance Act Akta Perbekalan Registration of Engineers Amendment Act. Akta Petroleum Langkah-langkah Keselamatan Pindaan Akta Perlindungan Wanita dan Gadis Pindaan.

Akta Perbadanan Stadium Merdeka Pindaan. Akta Bil Perbendaharaan Tempatan Pindaan. Treasury Bill Local Amendment Act. Akta Perbekalan Tambahan Akta Keretapi Pindaan Akta Perbekalan Tambahan dan Supplementary Supply and Act.

Akta Jalan-jalan Persekutuan Pengurusan. Highway Authority Malaysia incorporation. Perbadanan Pindaan Akta Mesin Cetak dan Penerbitan Pindaan. Tajuk ringkas, pemakaian dan mula berkuatkuasa. Takat pemakaian. Perlantikan dan kuasa-kuasa Pengawal, Timbalan Pengawal, dll. Tiada hakcipta kecuali menurut kuasa Akta ini.

Karya-karya yang layak mendapat hakcipta. Karya terbitan. Hakcipta dalam edisi karya diterbitkan. Kelayakan bagi perlindungan.

Hakcipta mengenai karya-karya Kerajaan, pertubuhan- pertubuhan Kerajaan dan badan-badan antarabangsa. Pentadbiran hakcipta Kerajaan. Kuasa hakcipta mengenai karya sastera. Kuala hakcipta mengenai karya senibina. Kuala hakcipta mengenai siaran. Penyiaran karya yang dimuatkan dalam filem. AKTA Jangkamasa hakcipta mengenai karya sastera. Jangkamasa hakcipta mengenai edisi diterbitkan. Jangkamasa hakcipta mengenai rakaman bunyi. Jangkamasa hakcipta mengenai siaran.

Jangkamasa hakcipta mengenai fotograf. Jangkamasa hakcipta mengenai filem. Jangkamasa hakcipta mengenai karya-karya Kerajaan, pertubuhan-pertubuhan Kerajaan dan badan-badan antarabangsa.

Penggunaan hakcipta oleh Kerajaan. Hak-hak moral. Keempunyaan pertama hakcipta. Penyerahhakan, lesen dan pemberian berwasiat. Penubuhan Tribunal Hakcipta. Perlantikan Pengerusi dan anggota-anggota Tribunal. Prosiding di hadapan Tribunal. Lesen untuk mengeluar dan menerbitkan terjemahan.

Rayuan terhadap keputusan Tribunal. Tribunal boleh meminta maklumat. Tiada tindakan terhadap Tribunal. Peraturan-peraturan mengenai Tribunal.

Tindakan tuan punya hakcipta dan relif. Prosiding dalam hal hakcipta yang tertakluk kepada lesen eksklusif. Sekatan ke atas pengimportan salinan langgaran. Salinan sokong program komputer. Afidavit boleh diterima dalam keterangan. Kemasukan dengan waran atau sebaliknya. Melangsungkan kemasukan, pemindahan dan penahanan. Senarai barang-barang yang disita. Pelakan barang-barang. Galangan terhadap carian.

Waran boleh diterima walaupun cacat, dsb. Kuasa menyiasat. Kebolehterimaan pernyataan. Pendedahan maklumat. Menjalankan dakwaan di mahkamah. Perampasan artikel-artikel. Pemeriksaan berkadar artikel-artikel yang disita boleh diterima. Melindungi informer dari diketahui. Perlindungan bagi Penolong Pengawal dan pegawai polis. Pertikaian dengan badan pelesenan. Peraturan-peraturan dan meluaskan pemakaian Akta.

Suatu Akta bagi membuat peruntukan yang lebih baik dalam undang-undang berhubungan dengan hakcipta dan bagi perkara-perkara lain yang berkaitan dengannya. Dalam Akta ini, melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain— "badan pelesenan" ertinya suatu persatuan, firma atau pertubuhan lain yang objektif utamanya atau satu daripada objektif utamanya ialah untuk merundingkan atau memberi lesen mengenai karya-karya hakcipta, dan termasuklah seseorang individu yang menjalankan aktiviti yang sama;.

Kanun Keseksaan. Tertakluk kepada Akta ini, tiada hakcipta boleh wujud kecuali menurut kuasa Akta ini. II, S. Dengan syarat bahawa subseksyen ini tidak terpakai kepada suatu edisi yang mengeluarkan semula susunan tipografi edisi yang sebelumnya karya atau karya-karya yang sama. Kerajaan dan. Jika hakcipta bagi mana-mana karya adalah terletakhak pada Kerajaan,.

Kementerian atau Jabatan yang berkaitan dengan hakcipta itu hendaklah. Kementerian atau Jabatan berkenaan boleh. Dengan syarat bahawa. Dengan syarat bahawa berkenaan dengan rakaman bunyi, hak-hak yang disebut dalam b , c dan d tidak boleh dijalankan tanpa persetujuan pencipta karya muzik. Kuasa mencipta mengenai karya sastera muzik atau seni filem, dan rakaman bunyi.

III, S. Dengan syarat bahawa sumbernya dan nama pencipta yang terdapat pada karya yang digunakan itu disebut;. Dengan syarat bahawa apa-apa pengeluaran semula sesuatu. Dengan syarat bahawa sumbernya adalah dinyatakan dengan jelas; dan. Hakcipta mengenai sesuatu karya senibina adalah juga termasuk hak eksklusif untuk mengawal pembinaan apa-apa bangunan yang mengeluarkan semula keseluruhan atau sebahagian besar karya itu sama ada dalam bentuk asalnya atau dalam apa-apa bentuk yang boleh dikenal sebagai diambil dari yang asalnya:.

Dengan syarat bahawa hakcipta dalam mana-mana karya itu tidaklah termasuk hak untuk mengawal pembinaan semula atau pemulihan sesuatu bangunan yang berkenaan dengan hakcipta itu mengikut stailnya yang asal. Hakcipta mengenai sesuatu edisi diterbitkan akan wujud sehingga lima puluh tahun dari permulaan tahun kalendar berikutan dengan tahun yang edisi itu mulamula diterbitkan. Hakcipta mengenai sesuatu rakaman bunyi akan wujud sehingga lima.

Hakcipta mengenai sesuatu siaran akan wujud sehingga lima puluh tahun dari permulaan tahun kalendar berikutan dengan tahun yang siaran itu mula-mula dibuat.

Hakcipta mengenai sesuatu fotograf akan wujud sehingga lima. Hakcipta mengenai sesuatu filem akan wujud sehingga lima puluh.

EVOLUCION TRILOBITES PDF

Akta hakcipta 1987 (Akta 332) & peraturan-peraturan & perintah-perintah : hingga 10 Julai 2008

Dewasa ini penghasilan sebuah filem yang diadaptasikan daripada novel sudah menjadi semakin popular dalam kalangan produser filem Melayu. Fenomena ini sudah menjadi kebiasaan dalam filem-filem asing terutama dari Amerika Syarikat. Filem sekuel Harry Potter yang berasaskan tujuh novel masyhur hasil tulisan JK. Rowling antara yang ditunggu-tunggu saban tahun. Di Malaysia, walaupun perkembangannya tidak sepesat di Amerika Syarikat, mengadaptasi novel ke filem telah pun menjadi semakin meluas. Filem Legenda Budak Setan dan Ombak Rindu telah membuktikan filem berasaskan novel semakin mendapat tempat di hati peminat-peminat filem tempatan dan mereka sanggup melabur duit untuk menontonnya di pawagam.

DOD TEC4X MANUAL PDF

Akta Hakcipta 1987 (A332)

The Copyright Act Malaysia Malay : Akta Hakcipta , is a Malaysian law which was enacted to make better provisions in the law relating to copyright in Malaysia and for other matters connected therewith. It repealed the Imperial Copyright Act of which was the copyright law used in British Malaya as well as throughout the British Empire in its heyday. The Copyright Act , in its current form 1 July , consists of 8 parts containing 61 sections and no schedule including 9 amendments. From Wikipedia, the free encyclopedia.

AUTONICS TC4S MANUAL PDF

Akta Hakcipta 1987 (Reprint 13) (Akta 332)

.

Related Articles